เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ปฏิรูปพลังงานไทยเพื่อประเทศชาติ และ ประชาชน ด้วยความเป็นธรรมและยั่งยืน
Home | Download ข้อมูลสารสนเทศ | แนวทางปฏิรูป | ข่าวสารและกิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา         วันเสาร์ที่  27 สิงหาคม 2565


 

"ทำไมน้ำมันและก๊าซไทยแพง?" ตอนที่ 1-5 บรรยายโดย มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรีบุญนิยม ทีวี..คลิปรายการพิเศษ ... "ก้าวที่กล้าของประชาชนสู่การปฏิรูปพลังงานไทย" ที่หน้า ปตท-กระทรวงพลังงาน.กทม.มาฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูครับ วันที่ 9 กันยายน 2556


2014/08/27 เวทีปฏิรูปพลังงาน เสวนาถาม-ตอบ ปัญหาพลังงานชาติ ช่วงภาคบ่าย B3 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนา ถาม-ตอบ ปฏิรูปพลังงานเพื่อความปรองดองของชาติ เพื่อเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิรูปพลังงาน ในเวลา 09.00 - 14.00 น. ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต


2014/08/27 เวทีปฏิรูปพลังงาน เสวนาถาม-ตอบ ปัญหาพลังงานชาติ ช่วงเช้า B1 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนา ถาม-ตอบ ปฏิรูปพลังงานเพื่อความปรองดองของชาติ เพื่อเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิรูปพลังงาน ในเวลา 09.00 - 14.00 น. ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิตการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ การพลังงาน วุฒิสภา พิจารณาโครงสร้างราคา LPG ก่อนปรับราคา 1 กันยายน 2556 สำหรับท่านที่สนใจเส้นทางการนำเข้า ชดเชย กำหนดราคาแต่ละภาคส่วน อาจจะยาวหน่อยได้ความรู้ครับ


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เรื่อง คัดค้านร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับของกระทรวงพลังงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ณ.กระทรวงพลังงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ Download เอกสารที่นำส่งโดย คปพ.

ที่ คปพ. ๑๐๗/๔๒-๒๕๖๐ ลง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง คัดค้านร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับของกระทรวงพลังงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

Click Download ไฟล์แบบ Word

Click Download ไฟล์แบบ PDF


แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องข้อมูลใหม่และความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลต่อการดำเนินการด้านปิโตรเลียม ๓ เรื่อง
เรื่องที่ ๑การดำเนินคดีความผู้กระทำความผิดกรณีการคืนท่อก๊าซธรรมชาติ โดยยื่นคำร้องอันเป็นเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด
เรื่องที่ ๒การทวงสิทธิของประชาชนในความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตลอดจน การรักษาประโยชน์ของชาติสูงสุด กรณีการตรากฎกระทรวงพลังงาน ๓ ฉบับ
เรื่องที่ ๓เรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้ซื้อหุ้นในโควตาผู้มีอุปการคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ณ.อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download เอกสารแบบสรุปในการแถลงข่าวสำหรับสื่อมวลชน Click Download ไฟล์แบบ Word


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลรัฐธรรมนูญ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ถูกละเมิดสิทธิ มีสิทธิอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓, มาตรา ๔, มาตรา ๕, มาตรา ๒๑๓ เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่า การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พ.ร.บ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... นั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง และมาตราอื่นๆ ต่อไป


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) แถลงข่าว เรื่อง “มาตรการและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อกรณีกฎหมายปิโตรเลียมขัดรัฐธรรมนูญ” วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๔ ตุลา ตึกหลังอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา (แยกคอกวัว) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารแบบสรุปในการแถลงข่าวสำหรับสื่อมวลชน

Click Download ไฟล์แบบ Word

Click Download ไฟล์แบบ PDF

Download เอกสารที่นำส่งโดย คปพ.

ที่ คปพ. ๑๐๔/๓๙-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขอให้นำร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กลับมาเพื่อทบทวนการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Click Download ไฟล์แบบ Word

Click Download ไฟล์แบบ PDF

Download เอกสารที่นำส่งโดย คปพ.

ที่ คปพ. ๑๐๕/๔๐-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กราบเรียน ฯพณฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เรื่อง ขอให้นำร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กลับมาเพื่อทบทวนการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Click Download ไฟล์แบบ Word

Click Download ไฟล์แบบ PDF


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)แถลงข่าว เรื่อง "ขอให้นายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระงับการทูลเกล้าฯ ร่าง พรบ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อทบทวนการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิ ๑๔ ตุลาฯ อาคารสำนักงานตึกหลัง อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารแบบสรุปในการแถลงข่าวสำหรับสื่อมวลชน

Click Download ไฟล์แบบ Word

Click Download ไฟล์แบบ PDF

Download เอกสารที่นำส่งโดย คปพ.

ที่ คปพ. ๑๐๒/๓๗-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
หนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขอให้ระงับการทูลเกล้าฯ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อทบทวนการกระทำที่ขัดต่อขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Click Download ไฟล์แบบ Word

Click Download ไฟล์แบบ PDF

Download เอกสารที่นำส่งโดย คปพ.

ที่ คปพ. ๑๐๓/๓๘-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
หนังสือกราบเรียน ฯพณฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เรื่อง ขอให้ระงับการทูลเกล้าฯ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อทบทวนการกระทำที่ขัดต่อขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Click Download ไฟล์แบบ Word

Click Download ไฟล์แบบ PDF


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) แถลงข่าวเรื่อง "ชี้แจงกรณีการพาดพิงของนายกรัฐมนตรีต่อภาคประชาชน และเรื่องนายกรัฐมนตรีติดหลุมพรางกับดักของกลุ่มทุนพลังงาน" แถลงข่าวโดย ธีระชัย ภูวนาทนรานุบาล, รสนา โตสิตระกูล, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ๑๔ ตุลาฯ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาฯ

Download เอกสารข่าวสำหรับสื่อมวลชน

Click Download Presentation


เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย (คปพ.) แถลงข่าว เรื่อง "ทำไมต้องคัดค้านกฎหมายปิโตรเลียมอัปยศ ปล้นกลางแดด ทิ้งมรดกบาปไว้ให้ลูกหลาน" และ "ชี้แจงตอบโต้มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล(หม่อมอุ๋ย) กรณีบรรษัทพลังงานแห่งชาติ" วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๔ ตุลา(อาคารสำนักงาน) อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา
Download เอกสารข่าวสำหรับสื่อมวลชน

Click Download File PDF

Click Download File Word

Click Download Presentation

 


แถลงข่าวเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง ๖ ประเด็นดังนี้

Click ดูรายละเอียดการแถลงข่าวที่นี่ครับ
หรือ
Download ไฟล์.pdf การแถลงข่าวที่นี่ครับ
เสวนา “รวมพลคนสู้ทุน...(ผูกขาด)” วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดโดย ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ม.รังสิต, มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)

Click ดูรายงานเสวนาที่นี่ครับศาลฎีกายกฟ้อง "หม่อมกร" คดีหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมฯ ตามที่ "พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล" อดีต รมว.พลังงาน เป็นผู้ฟ้องร้อง หลังต่อสู้กันยาวนาน 6 ปี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ปรากฏตามท้ายคำพิพากษาว่า “…เห็นว่า พยานหลักฐานของจำเลยที่จำเลยนำสืบมีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่า การกระทำของจำเลยมีเจตนาใส่ความโจทก์ด้วยภาพและข้อความอันเป็นเท็จ และเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตซึ่งโปรแกรมเฟซบุ๊กของจำเลยอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง ... ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดและลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง”

คำพิพากษาศาลฎีกา ยกฟ้อง คดีกระทรวงพลังงานฟ้อง มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ฉบับเต็ม Click Download ไฟล์ ที่นี่ครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)แถลงจุดยืน ขอให้ยกเลิกการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มิชอบและจัดการประมูลขึ้นใหม่ หลัง ครม.รับรองผลการประมูลเมื่อ 13 ธันวาคม 2561 พร้อมทำหนังสือ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

Click Download ไฟล์เอกสารแบบ Word

Click Download ไฟล์เอกสารแบบ PDF
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2559 เรื่องชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีพาดพิง คปพ. ให้รับผิดชอบหากการผลิตปิโตรเลียม บงกช และเอราวัณ ล่าช้า และทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ระบุว่า ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ให้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) รับผิดชอบถ้าราคาไฟฟ้าแพงขึ้น อันเนื่องมาจากการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณ และ บงกช ล่าช้า จนเกิดปัญหาก๊าซขาดแคลน และต้องนำเข้าจากต่างประเทศนั้น (5 มิถุนายน 2559)
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) แถลงข่าวกรณี การวาง TOR ประมูลเอราวัณและบงกช รมว. พลังงาน รับประกันได้หรือไม่ว่าจะทำให้เกิดการแข่งขันเสรี ในการเสนอผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุด มิใช่เป็นการล็อกสเปกที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันจริง หรือเหลือผู้เข้าแข่งขันไม่กี่รายจนเกิดการฮั้วแบ่งพื้นที่ประมูลได้ใน วันจันทร์ ที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 22 อาคาร TST Tower มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาวิภาวดีรังสิต (ห้าแยกลาดพร้าว, ซอย วิภาวดี 9)
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือ เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง ขอมติให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้ซื้อหุ้นในโควตาผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ณ.กพร. วันจันทร์ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐


งานชุมนุมใหญ่หยุดขึ้นราคาก๊าซ LPG ของเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท ถนนวิภาวดี
Click ดูภาพกิจกรรมที่นี่ครับ


งานชุมนุมใหญ่หยุดขึ้นราคาก๊าซ LPG ของเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย วันศุกร์ ที่ 23 lสิงหาคม 2556 หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท ถนนวิภาดี

Click เพื่อดูภาพกิจกรรมที่นี่ครับ


กิจกรรม ชาว facebook กับการปั่นต้านโลภ รวมพลังปั่นต้าน(พลังงาน)โลภ หยุดธุรกิจพลังงานกอบโกย 10,17,31 มีนาคม 2556

Click ดูภาพกิจกรรมที่นี่ครับ


งาน " เสวนาถามตอบ ปัญหาพลังงานชาติ " ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2557
Click เพื่อดูภาพกิจกรรมที่นี่ครับ


งาน " เสวนาถามตอบ ปัญหาพลังงานชาติ " ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2557
Click ดูภาพกิจกรรม ที่นี่ครับ


พลังงานปิโตรเลียมในมิติมนุษยชน เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน จัดโดย คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
Click ดูภาพกิจกรรมที่นี่ครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของ ปตท. ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างว่าเป็น "ผู้มีอุปการะคุณ" ของ ปตท. ว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการ รวมถึงญาติพี่น้องและครอบครัว รวมอยู่ด้วย หรือไม่? ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต


เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือถึงสตง.และคตง. "ดักคอฮั้วท่อก๊าซ" ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท (ติดกับกระทรวงการคลัง)


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) พร้อมภาคประชาชนเครือข่ายต่างร่วมลงนามในหนังสือเพื่อยื่นต่อ นายกรัฐมนตรี หน้าทำเนียบรัฐบาลวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) พร้อมภาคประชาชนเครือข่ายต่างร่วมลงนามในหนังสือเพื่อยื่นต่อ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน้ารัฐสภา23 มิถุนายน 2559 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปยื่นหนังสือ คัดค้านร่าง พรบ.ปิโตรเลียม และ พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ร่างโดยกระทรวงพลังงาน และผ่านความเห็นชอบของ ครม.จะเข้าสภานิตบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 พร้อมกัน ภาคประชาชนก็ได้เข้าชื่อในการเสนอ พรบ.การประกอบกิจการปิโตรเลียม ที่ร่างโดยภาคประชาชน ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คปพ.ยื่นจดหมาย กราบเรียน ฯพณฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการปิ โตรเลียม พ.ศ. ... จำนวน 214,80 คน
Click ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ครับ
ดูภาพกิจกรรมอื่นๆของ คปพ. Click 


 

 


โครงการสัมมนา เรื่อง ท่อก๊าซธรรมชาติกับผลประโยชน์ทับซ้อน จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา


งานเสวนา เศรษฐศาสตร์การเมือง "พลังงานไทย เพื่อคนไทย หรือเพื่อใคร"...? ชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมตะวันนา 7 มิถุนายน 2556


เวทีสาธารณะเพื่อผู้บริโภค 30 มีนาคม 2556


เวทีสาธารณะเพื่อผู้บริโภค 30 มีนาคม 2556

ชมรมวิศวฯจุฬา ร่วมปฏิรูปประเทศไทย เสวนาวิชาการ การปฏิรูปพลังงานเพื่อประชาชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


การประชุมหารือ เพื่อทำความเข้าใจ และหาทางออก โครงสร้างราคาพลังงานไทย ครั้งที่ 1 จัดโดย กระทรวงพลังงาน 6 มีนาคม 2556


ธันวาคม 2556 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รณรงค์คัดค้านการขึ้นราคา LPG พร้อมนำเสนอจริงเรื่อง LPG ประเทศไทยฉบับ 2556


24 ต.ค.2555 กลุ่มผู้ชุมนุนในนามเครือข่ายปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ เดินขบวนคัดค้านการปรับขึ้นราคาแก๊สน้ำมันและไฟฟ้าแบบไม่เป็นธรรม


การสัมมนาราคาน้ำมันรัฐบาลจะสร้าง ความเป็นธรรมได้อย่างไร จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การสัมมนาเรื่อง ก๊าซธรรมชาติของไทย ใครได้ประโยชน์ จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาDownload คำตัดสินของศาล คดี ปตท.ฟ้อง หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี

Download คำตัดสินของศาล คดี กระทรวงพลังงาน ฟ้อง หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี

ตรวจสอบราคา LPG ตลาดโลกล่าสุด

โครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีก ในประเทศ ล่าสุด

ประมาณฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ล่าสุด

ตรวจสอบราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ ล่าสุด

ประกาศ กบง.ล่าสุด

สรุป สถิติการผลิตหรือการจัดหา - การใช้ น้ำมัน-LPG


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
Home | Download ข้อมูลสารสนเทศ | แนวทางปฏิรูป | ข่าวสารและกิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา    

email : webmaster@ThaiEnergyReform.Com หรือ GasThai@Hotmail.Com     วันเสาร์ที่  27 สิงหาคม 2565


                               
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


Since 15 August 2018